Tarihçe

Enstitümüz; 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuştur. (30425 Resmi Gazete ilanı)

Enstitümüzün başlıca amacı, Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, derin bir bakış açısı ile ilerleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması Enstitümüz tarafından desteklenmektedir. Lisansüstü eğitim yapan öğrencimizin kendi çalışma alanlarının yanı sıra tüm bilim dallarına geçiş vizyonla bakabilmeleri amaçlarımızdan birisidir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Lisansüstü Eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından oluşur. Bu programların hangi Enstitü Anabilim Dallarında açılıp yürütüleceği ilgili Anabilim Dalı ve Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun Kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları dört yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Doktora programı; lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans dâhil yüksek lisansa, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık  ve Veterinerlik Fakülteleri diplomasına ve fen fakülteleri mezunlarının ise ilgili mevzuata göre bir laboratuvar dalında kazandıkları uzmanlığa dayalı sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl süreli bir programdır.  

Enstitümüz halen, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinin 3. katında, aşağıda bilgileri yer alan Anabilim Dallarında hizmet vermektedir. 

Anabilim Dalı Başkanlığı

Amacı

Program

Alanı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doğuştan veya sonradan herhangi gibi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından teşhisi konup tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik tedavi rehabilitasyon programını planlayıp uygulayacak sağlık personelinin yetiştirilmesi alanında eğitim ve araştırma yapılır.

Yüksek Lisans / Doktora

Tezli

Hemşirelik Anabilim Dalı

Hemşirelik ve sağlık alanı ile ilgili bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, sağlık sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı uzman hemşireler yetiştirmektir.

Yüksek Lisans

Tezli

Sağlık İdaresi Anabilim Dalı

Sağlık İdare Anabilim Dalı Başkanlığının birinci amacı, hastanelerin ve diğer sağlık kurumlarının işletmesini sürdürmek ve finansal dengesini sağlamaktır. İkinci amacı, sağlık hizmetlerini sağlamak üzere hekimlere, hemşirelere ve diğer bakım hizmeti sunanlara işlerini etkili ve etkin biçimde uygulayabilecekleri bir çevre hazırlamaktır. Üçüncü amacı ise sağlık kuruluşlarında çalışan profesyonel gruplar arasında aracılık ya da hakemlik yapmak; hastalara sunulan hizmetler aracılığıyla, hastaların moral ve sosyal değerlerini sürdürmelerine yardımcı olmak ve memnuniyetlerini sağlamaktır. Sağlık İdaresi Anabilim Dalı, bu amaçları gerçekleştirmek ve dengelemek için ihtiyaç duyulan becerilere sahip, başarılı profesyonel sağlık yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Yüksek Lisans

Tezli / Tezsiz

Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, Çarşamba